PRANEŠIMAS

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, PAKLAUSIMŲ PATEIKIMO ANTSTOLIŲ KONTORAI TVARKOS

Antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontora, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 „dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB“ nuostatomis, informuoja, kad:

Antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontoroje (toliau „Antstolių kontora“) suinteresuotų asmenų prašymų, paklausimų priėmimui ir atsakymų pateikimui yra taikomos šios nuostatos:

 1. Suinteresuotiems asmenims telefonu teikiama tik bendro pobūdžio informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, informacija apie Antstolių kontoros darbo laiką, suinteresuotų asmenų priėmimo laiką, prašymų, paklausimų, skundų, vykdomųjų dokumentų pateikimo, gavimo, priėmimo, nagrinėjimo tvarką, gavimo datą, laisvai disponuojamos sumos, kuria asmuo gali disponuoti per vieną kalendorinį mėnesį, nustatymo tvarką, CPK nustatytus išskaitų iš gaunamų lėšų dydžius, faktinių aplinkybių konstatavimą, procesinių dokumentų įteikimą ir kitas Antstolių kontoros atliekamas funkcijas bei teikiamas paslaugas.
 2. Suinteresuotas asmuo, pageidaujantis gauti visą kitą, šio pranešimo 1 punkte nenurodytą, su atitinkama suinteresuoto asmens vykdomąja byla susijusią informaciją, Antstolių kontorai privalo pateikti rašytinį prašymą, paklausimą, bet kokios kitos formos rašytinį dokumentą (toliau – „prašymas“) ir patvirtinti savo asmens tapatybę. Prašymas turi būti įskaitomas bei pasirašytas to suinteresuoto asmens, kurio vardu yra vykdomoji byla, arba jo įgalioto atstovo (tokiu atveju prie prašymo pridedamas įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, sutartis su advokatu, advokato padėjėju, kitas atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas – originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija, nuorašas ar išrašas). Prašyme turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir/ar vykdomosios bylos numeris, taip pat asmens kontaktiniai duomenys.
 3. Asmens tapatybė gali būti patvirtinta sekančiai:
  1. Asmeniškai atvykus į antstolių kontorą. Jei prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į antstolių kontorą, asmuo antstolių kontoros darbuotojams privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. Paštu Jei prašymas pateikiamas paštu – dokumente pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro ar seniūno (Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 26 str., 5 p., ir 27(1) str. 3 p.)
  3. Per atstovą. Jei prašymas teikiamas per atstovą, kartu su prašymu turi būti pateikiamas atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas – originalas arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta atstovavimo dokumento kopija, nuorašas ar išrašas.
  4. Elektroninių ryšių priemonėmis Jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis – jis turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Saugiu elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai antstolių kontorai turi būti siunčiami el. paštu: pastas@antstolis.net.
  5. Prašymas taip pat gali būti pateiktas per vykdomosios bylos portalą www.antstoliai.lt
  6. Prašymai ir paklausimai taip pat priimami ir elektroniniu paštu.
   INFORMUOJAME, kad norint teikti prašymus, paklausimus, gauti visus procesinius vykdomosios bylos dokumentus elektroninio pašto pagalba (visu vykdomosios bylos vykdymo laikotarpiu) suinteresuotas asmuo privalo Antstolių kontorai pateikti nustatytos formos prašymą „dėl procesinių dokumentų įteikimo elektroninėmis ryšio priemonėmis“ (pridedamas). Prašymo formą taip pat rasite Antstolių kontoros interneto svetainėje adresu: www.antstolis.net Prašymas „Dėl procesinių dokumentų įteikimo elektroninėmis ryšio priemonėmis“ gali būti pateiktas:
   3.6.1. Atvykus į antstolių kontorą ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
   3.6.2. Paštu (šiuo atveju Prašyme „dėl procesinių dokumentų įteikimo elektroninėmis ryšio priemonėmis“ pasirašiusio asmens parašo tikrumas turi būti paliudytas notaro ar seniūno (Lietuvos Respublikos Notariato įstatymo 26 str., 5 p., ir 27(1) str. 3 p.)
   3.6.3. Atsiųstas elektroniniu paštu: pastas@antstolis.net
   Elektroniniu paštu siunčiamas dokumentas turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.
 4. Antstolių kontora turi teisę atsisakyti patenkinti prašymą, jeigu suinteresuoto asmens prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. Antstolių kontora, pateikdama atsisakymą patenkinti prašymą, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus. Prašymų, paklausimų priėmimo ir atsakymų į juos pateikimo tvarka, nepašalina suinteresuotų asmenų teisės ginti savo teises LR Civilinio proceso kodekso ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

Detalesnė informacija

dėl prašymų, paklausimų pateikimo tvarkos taip pat teikiama telefonu 861111255 arba atvykus į Antstolių Aleksandro Selezniovo ir Santos Selezniovienės kontorą, adresu: S. Daukanto g. 13A-14, Klaipėda.