Vykdymo Procesas.Vykdymo išlaidos ir dydžiai. Vykdymo kainos

KAS YRA VYKDYMO IŠLAIDOS?

Tai išlaidos, susijusios su turto apžiūra, areštu, įkainojimu, pervežimu, saugojimu ir realizavimu, atlyginimas ekspertams, vertėjams ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems vykdymo procese ryšių išlaidos. Taip pat jas sudaro skolininko, jo turto arba vaiko paieškos išlaidos, antstolio kelionės ir komandiruotės išlaidos. Be to, vykdymo išlaidoms priskiriamos išlaidos skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, internete, su kuratoriaus paskyrimu susijusios išlaidos. Taip pat ir kitos su sprendimų vykdymu susijusios ar Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka atliekamų veiksmų atlikimo išlaidos.

Visas vykdymo išlaidas apmoka išieškotojas. Išimtys dėl vykdymo išlaidų apmokėjimo gali būti nustatytos Sprendimų vykdymo instrukcijoje. Įvykdžius sprendimą, šios išlaidos išieškomos iš skolininko.

Dėl vykdymo išlaidų išieškojimo antstolis nusiunčia skolininkui raštišką siūlymą, kuriame nurodo išlaidų dydį ir pasiūlo per nustatytą terminą tą sumą pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Jeigu skolininkas šių sumų neperveda, antstolis pareiškimu, nurodydamas apskaičiuotas išieškotinas sumas, kreipiasi į antstolio buvimo vietos apylinkės teismą prašydamas tas sumas priteisti. Teismo nutartis dėl vykdymo išlaidų priteisimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu

Vykdymo išlaidos skirstomos į:
  • Bendrąsias vykdymo išlaidas;
  • Vykdymo išlaidas, susijusias su atskirų vykdymo veiksmų atlikimu;
  • Atlyginimą antstoliui už vykdomojo dokumento (jo dalies) įvykdymą.

KAIP APSKAIČIUOJAMOS VYKDYMO IŠLAIDOS, MOKAMA SUMA

Bendrosios vykdymo išlaidos mokamos atsižvelgiant į vykdomajame dokumente nurodytą išieškotiną sumą arba jeigu dalis šios sumos buvo anksčiau išieškota ir vykdomasis dokumentas pateikiamas vykdyti pakartotinai – į likusią išieškoti sumą (1 lentelė), o šios instrukcijos nustatytais atvejais – į vykdomojo dokumento kategoriją (2 lentelė). Tuo atveju, kai vykdomajame dokumente yra nurodytos palūkanos, kurios turi būti išieškotos iš skolininko už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (Civilinio kodekso 6.37 straipsnis), palūkanų suma neįskaičiuojama į išieškotiną sumą, nustatant mokėtinas vykdomosios bylos benrąsias vykdymo sumas bei sumas, mokėtinas už atskirus vykdymo veiksmus (3 lentelė), tačiau palūkanų suma įskaičiuojama į bendrą išieškotiną bei išieškotą sumas, nustatant atlyginimo antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą dydį.

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO IŠIEŠKOMOS SUMOS

1 lentelė

Eilės Nr. Išieškotina suma Bendrosios vykdymo išlaidos Atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1 Iki 10 litų 30 litų 20 litų
2 Nuo 10 iki 50 litų 40 litų 50 litų
3 Nuo 50 iki 200 litų 50 litų 100 litų
4 Nuo 200 litų iki 1000 litų 60 litų 200 litų
5 Nuo 1000 litų iki 2000 litų 70 litų 19 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 200 litų
6 Nuo 2000 litų iki 3000 litų 80 litų 18 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 380 litų
7 Nuo 3000 litų iki 4000 litų 90 litų 17 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 540 litų
8 Nuo 4000 litų iki 5000 litų 100 litų 16 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 680 litų
9 Nuo 5000 litų iki 7000 litų 120 litų 15 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 800 litų
10 Nuo 7000 litų iki 9000 litų 140 litų 14 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1050 litų
11 Nuo 9000 litų iki 11000 litų 160 litų 13 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1260 litų
12 Nuo 11000 litų iki 15000 litų 200 litų 12 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1430 litų
13 Nuo 15000 litų iki 30000 litų 250 litų 10 procentų nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 1800 litų
14 Nuo 30000 litų iki 50000 litų 350 litų 8 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 3000 litų
15 Nuo 50000 litų iki 100000 litų 600 litų 6 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 4000 litų
16 Nuo 100000 litų 1000 litų 4 procentai nuo išieškotos sumos, bet ne mažiau kaip 6000 litų

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYKDOMOJO DOKUMENTO KATEGORIJOS

2 lentelė

Eilės Nr. Vykdomojo dokumento kategorija Bendrosios vykdymo išlaidos Atlyginimas antstoliui už vykdomojo dokumento įvykdymą
1 Dėl daiktų perdavimo išieškotojui 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą perduodant daiktus
2 Dėl vaiko perdavimo arba gyvenamosios vietos nustatymo 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą
3 Dėl priverstinio iškeldinimo iš gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų 200 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant iškeldinimą
4 Dėl priverstinio įkeldinimo į gyvenamąsias ar negyvenamąsias patalpas 60 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą vykdant įkeldinimą
5 Dėl periodinių išmokų, išskyrus išlaikymą, išieškojimo 30 litų 10 procentų nuo išieškotos sumos
6 Dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą sudarant apyrašą
7 Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą
8 Dėl skolininko įpareigojimo atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu 60 litų 200 litų
9 Dėl turto konfiskavimo (sunaikinimo) vykdymo 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą perduodant (naikinant) turtą
10 Dėl juridinio asmens likvidavimo, paskirto kaip kriminalinė bausmė 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą
11 Dėl juridinio asmens veiklos apribojimo, paskirto kaip kriminalinė bausmė 100 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą
12 Teismo nurodymas dėl faktinių aplinkybių konstatavimo 60 litų už vieną antstolio darbo valandą
13 Teismo pavedimas dėl teismo šaukimo ar kito procesinio dokumento įteikimo 30 litų už dokumento (dokumentų) įteikimą vienam asmeniui
14 Kitų kategorijų vykdomieji dokumentai ir teismo pavedimai, nenurodyti šioje ar 1 lentelėje 60 litų 60 litų už vieną antstolio darbo valandą

VYKDYMO IŠLAIDŲ PRIKLAUSOMYBĖ NUO VYKDYMO IŠLAIDŲ RŪŠIES

3 lentelė

Eilės Nr. Vykdymo išlaidų rūšys Vykdymo išlaidų įkainiai
1 A3 formato 1 lapo kopija 1 litas
2 A4 formato 1 lapo kopija 0,50 lito
3 Antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimas 3 litai
4 Vykimas į vykdymo veiksmų atlikimo vietą ne išieškotojo ir ne skolininko transportu, jeigu atstumas yra daugiau kaip 5 kilometrai nuo antstolio kontoros (skyriaus) buveinės vietos Po 1 litą už 1 kilometrą
5 Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas (nevykstant į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą) 3 litai už kiekvieną užklausą, nepriklausomai nuo užklausos formos ir pateikimo būdo
6 Skolininko asmens ir kitų duomenų, susijusių su vykdoma vykdomąja byla ar skolininko turtine padėtimi, patikrinimas nuvykus į skolininko gyvenamąją ar buveinės vietą, jeigu turtas nėra areštuojamas ar aprašomas 30 litų
7 Skelbimas internete apie varžytynes 5 litai
8 Antstolio akto arba patvarkymo surašymas, išskyrus šioje instrukcijoje nurodytus atvejus, kai už akto ar patvarkymo surašymą nustatomas kitoks atlyginimo dydis 5 litai
9 Turto arešto akto arba turto aprašo surašymas 60 litų už vieną antstolio darbo valandą surašant turto arešto aktą arba turto aprašą, bet ne mažiau kaip 30 litų
10 Turto varžytynių vykdymas 30 litų
11 Turto pardavimo iš varžytynių akto surašymas 10 litų
12 Turto pardavimo skolininko nurodytam pirkėjui akto surašymas 10 litų
13 Skolininko arba vaiko paieškos paskelbimas 10 litų
14 Aktas dėl sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto arba lėšų perdavimu, neįvykdymo 20 litų
15 Atlyginimas kuratoriui 200 litų (vienai vykdomajai bylai)
16 Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 6 mėnesius 5 litai
17 Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo 10 litų
18 Pažyma apie vykdymo eigą vykdomojoje byloje dėl išlaikymo išieškojimo 5 litai
19 Pažyma apie vykdymo eigą, išskyrus vykdomąsias bylas dėl išlaikymo išieškojimo, išduodant vieną kartą per 3 mėnesius 3 litai
20 Išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jam prilygintų išmokų teisingumo patikrinimas 30 litų